HDI Fibaemeklilik’ten yeni YouTube video serisi: HDI Fibaemeklilik Fonla Büyüt HDI Fibaemeklilik’ten yeni YouTube video serisi: HDI Fibaemeklilik Fonla Büyüt
Anadolu Hayat Emeklilik ürün yelpazesinde, hem geleceğe yönelik birikim yaparken teminat da sağlayan birikimli hayat sigortası ürünleri, hem de emeklilik döneminde ek gelir elde edilmesini sağlayan bireysel emeklilik planları bulunuyor. Bu iki farklı branştaki ürünlerin birbiri ile karşılaştırılabildiğini belirten Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Yılmaz Ertürk, birikimli hayat sigortası ve bireysel emeklilik ürünlerinin esasen birbirini tamamlayan ürünler olduğunu söyledi.   Birikimli hayat sigortası ürünlerinin zaman zaman bireysel emeklilik ürünleri ile karşılaştırıldığını ve iki farklı branştaki ürünlerden birinin seçildiğini ifade eden Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Yılmaz Ertürk, bireysel emeklilik ve birikimli hayat sigortaları arasında ürün kapsamı, süresi, yatırım bileşeni, emekli olma koşulları, sağlanan vergisel ve diğer teşvikler, borç alma koşulları ve devir imkânları açısından birçok fark bulunduğunu belirtti. Ertürk, “Birikimli hayat sigortası ve bireysel emeklilik ürünleri birbirlerine rakip değil, aksine birbirini tamamlayan ürünlerdir. Temelde bireysel emeklilik ürünleri kişilere emeklilik dönemine yönelik ek bir gelir sağlama amacıyla düzenli tasarrufların yatırıma yönlendirildiği ve devlet tarafından çeşitli teşviklerle desteklenen ürünler olarak tanımlanabilir. Birikimli ve yaşam teminatlı hayat sigortası ürünleri ise kişilerin orta ve uzun vadeli planlarına yönelik birikim yapmaya ek olarak, bu süre zarfında karşılaşabilecekleri yaşam kaybı, tam ve kalıcı sakatlık gibi farklı risk unsurlarına dair teminat da sağlayabilecekleri bileşik ürünlerdir. İki ürünün temel özelliklerinin karşılaştırılması adına hazırladığımız tablo resmin daha net görülmesini sağlayacaktır“ diye konuştu.
Özellik Bireysel emeklilik planları (Gönüllü BES) Birikimli ve yaşam teminatlı hayat sigortaları
Teminat Yaşam kaybı ya da sakatlık teminatı içermez. Yaşam, yaşam kaybı ve/veya sakatlık teminatı sunar.
Süre Emeklilik için en az 10 yıllık süre boyunca sistemde kalmak ve 56 yaşını tamamlamak gerekir. Yaşa bakılmaksızın sigorta süresi en az 10 yıl olmalıdır. Yaş ve sigorta süresi toplamının en fazla kaç olabileceği ürün bazında değişmekle birlikte, sigorta süresi 25 yıla kadar belirlenebilir.
Katkı payı ve prim ödemelerinde avantaj İşveren tarafından ödenenler hariç olmak üzere, ödenen katkı paylarının yüzde 25’ine karşılık gelen tutar, devlet katkısı olarak hesaba eklenir. Bir takvim yılı içinde yıllık brüt asgari ücretin yüzde 25’ine kadar devlet katkısı elde edilebilir. Sigortalı, kendisi, eşi ve küçük çocuklarının birikim primi alınan hayat sigortası poliçeleri için ödediği primlerin yarısını; yaşam teminatlı sigorta poliçeleri için (Çocuğum İçin Yatırım, Herkese Hayat Sigortası vb.) ödediği primlerin ise tamamını gelir vergisi matrahından indirebilir.
Süre sonu ödemelerinde avantaj Emeklilik hakkı elde edenlere yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarı üzerinden yüzde 5 oranında gelir vergisi kesintisi yapılır. Sigorta süresi sonunda, elde edilen irat tutarı üzerinden yüzde 10 oranında gelir vergisi kesintisi yapılır.
Yatırıma yönlendirme Katılımcı yatırım yapacağı fonları kendisi belirler. Sigortalı fonları sigorta şirketi tarafından yönetilir.
Aktarım  Şirketler arası aktarım yapılabilir. Şirketler arası aktarım yapılamaz.
Borç alma Birikimlerden borç alınamaz, sadece tüm birikimler toplu para olarak alınarak sistemden çıkılabilir. Birikimlerden borç alınabilir.
Devir  Bireysel emeklilik hesabı başkasına devredilemez. Sigorta poliçesi başkasına devredilebilir.
  “Bireysel emeklilikte devlet katkısı teşviki, birikimli hayat sigortalarında ise vergi avantajı bulunuyor” Her iki ürünün farklı avantajlar içerdiğini belirten Ertürk, sunulan faydaları detaylı olarak açıkladığı konuşmasında, “Bireysel emeklilikte, başka hiçbir yatırım aracında bulunmayan benzersiz devlet katkısı avantajı bulunuyor ve devlet BES’e ödenen katkı payları için belirlenen limitler dahilinde yüzde 25 oranında katkı sağlıyor, yani sisteme ödenen örneğin her 100 TL için 25 TL katkı devlet tarafından katılımcıların bireysel emeklilik hesaplarına yansıtılıyor. Daha fazla katkı payı ödeyerek devlet katkısından azami ölçüde yararlanılabiliyor. Devlet katkısı üst sınırı, brüt asgari ücretin yıllık tutarının yüzde 25’i olup 2021 yılı için bu üst sınır 10.732,5 TL. Hayat sigortalarının en önemli avantajlarından biri ise vergi avantajıdır. Birikim priminin alındığı hayat sigortalarında kişiler kendisi, eşi ve çocukları için ödedikleri prim tutarının yarısını; sadece yaşam kaybı, kaza, hastalık, sakatlık, işsizlik ve yaşam teminatı içeren hayat sigortalarında ise ödedikleri primin tamamını ödeme yaptıkları ayda elde ettikleri ücretin yüzde 15’ini ve brüt asgari ücretin yıllık tutarını geçmemek koşuluyla, gelir vergisi matrahından indirebilirler. BES’te sağlanan devlet katkısının üst sınırının üzerinde ödeme kabiliyeti olan kişiler birikimli ve yaşam teminatlı hayat sigortaları kapsamında ilave birikim yaparak vergi avantajından da yararlanabilir. Örneğin; 6 bin TL aylık brüt ücret alan bir çalışan yaşam teminatlı bir hayat sigortası poliçesi için ödediği 300 TL’lik prim tutarının tamamını gelir vergisi matrahından indirebilir. Çünkü ödediği prim tutarı aylık brüt ücretinin yüzde 15’ini ve brüt asgari ücretin yıllık tutarını aşmıyor” dedi. Yaşam, yaşam kaybı, tam ve kalıcı sakatlık gibi farklı teminatlar sağlayan, üstelik vergi avantajı da sunan birikimli hayat sigortalarının tasarrufa yönelik zengin içerikli çözümler sunduğunu söyleyen Ertürk, şöyle devam etti: “Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından yayımlanan verilere göre, 2020 yılında bu branştaki prim üretimi bir önceki yıla göre yüzde 55 oranında büyüdü. Birikimli, yaşam teminatlı ve karma hayat sigortalarına olan ilgi 2021 yılında da devam ediyor. Yılın ilk 8 aylık döneminde prim üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 44,1 oranında arttı. Tabii finansal olarak zorlu geçen dönemlerde, kısa vadeli ve acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak için kişilerin birikimli hayat sigortası poliçelerindeki birikimlerinden borç alma imkânına sahip olmaları da onlar açısından memnun edici bir unsur olarak ortaya çıkıyor. Önümüzdeki dönemde, bireysel emekliliğe ilaveten birikimli hayat sigortalarının da sahip olduğu potansiyel paralelinde gelişeceği kanaatindeyim. Özellikle orta ve uzun vadeli tasarruf yapmak isteyen, farklı yaşam evrelerindeki finansal ihtiyaçlarını karşılamak adına birikim oluşturma ve bu süre zarfında da çeşitli yaşamsal risklere karşı teminat sağlama ihtiyacı olan kişilerin bu sigortayı satın alacağını düşünüyorum.”  
Editör: TE Bilisim